Richtlijnen

 

 • Beroepscode

  Onder constructie

 • Functieprofiel

  Het bestuur van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen heeft in opdracht van de leden van het NGvA , mede aan de hand van de door de LAD verstrekte gegevens en in samenwerking met de leden van de Commissie Opleiding & Registratie een functieprofiel opgesteld.

  Download document

 • Info medische studenten

  Klik de link voor de info.

  Download document

 • Landelijk protocol PSA in abortusklinieken
 • Omgaan met geweld in de abortushulpverlening

  Addendum bij de richtlijn ‘Begeleiding vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen’, hoofdstuk 4.8 ‘Vermoeden van geweld

  Download document

 • Opleiding, Herregistratie en Opleidingsvisitatie Abortusartsen

  Wat betreft het karakter van de opleiding kan worden gesteld dat deze wordt bepaald door
  de volgende factoren:

  a) Het aanleren van technieken die op verantwoorde wijze in een poliklinische setting of in
  een kortdurende klinische setting worden toegepast.

  b) De wezenlijke samenhang tussen kennis van de technieken en vaardigheden om de cliënte
  in alle fasen van het hulpverleningsproces te kunnen begeleiden.

  c) De ethische en sociale opvattingen over de houding en positie van de hulpverlener
  tegenover de cliënte.

  De kwaliteit van het medisch handelen in de kliniek berust bij een juiste instelling van de
  arts, op kennis en training gericht op de samenhang van medisch-technische, psychosociale
  en ethische competenties.

  Er is sprake van een nog niet erkend specialisme met een eigen profiel waarbij het bijzondere
  karakter van de opleiding is gelegen in de nadruk op het beheersen van die samenhang. In
  Nederland wordt het beroep uitgeoefend binnen het kader van speciale wetgeving (de Wet
  Afbreking Zwangerschap).

  De kwaliteit van de opleiding wordt landelijk vastgesteld en bewaakt door het Nederlands
  Genootschap van Abortusartsen (NGvA) en de klinieken.

  De Commissie van Geschillen kan worden ingeschakeld bij onduidelijkheden en/of verschillen
  van inzicht tussen het NGvA en de klinieken.

  Download document

 • Richtlijn Begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen

  De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van de abortushulpverlening te verbeteren door de begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen te optimaliseren. De richtlijn beperkt zich tot het proces van besluitvorming van de vrouw die zwangerschapsafbreking overweegt. De richtlijn beoogt op deze wijze een handvat te bieden voor een uniform zorgaanbod op het gebied van begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen in Nederland.

  Download document

 • Richtlijn Behandeling van vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan

  De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van de abortushulpverlening verbeteren door de behandeling van vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan te optimaliseren. De richtlijn beoogt op deze wijze een handvat te bieden voor een uniform zorgaanbod op het gebied van behandeling van vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan in Nederland. (2de revisie).

  Download document

 • Richtlijn Hygiëne in Abortusklinieken

  Infectiepreventie is niet alleen gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij cliënten, maar ook op het voorkomen van beroepsziekten bij de zorgverleners. Deze twee doelen van infectiepreventie bepalen steeds samen de aard van de te nemen voorzorgsmaatregelen. De richtlijn moet dus leiden tot het minimaliseren van het risico op infecties bij de cliënten die in een abortuskliniek zijn behandeld en tot een minimalisering van het risico dat de medewerkers lopen op het oplopen van een infectie tijdens het uitvoeren van het werk. Concrete getallen zijn in Nederland hierover niet
  bekend.

  Download document

 • Richtlijn Nazorg bij zwangerschapsafbreking

  Het doel van deze richtlijn is het uniformeren van de nazorg en begeleiding nadat cliënt een zwangerschapsafbreking heeft ondergaan.

  Download document

 • Richtlijn NVA - Sedatie buiten de OK
 • Richtlijn NVA Sedatie buiten de OK - Bijlagen
 • Richtlijn Pijnbeleid in Abortusklinieken

  De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van de preventie en behandeling van pijn te verbeteren door een uniform beleid te formuleren voor vrouwen die een medicamenteuze of instrumentele zwangerschapsafbreking ondergaan in een abortuskliniek. In de ziekenhuizen hoort deze behandeling bij het werkterrein van de anesthesioloog en gynaecoloog, wat niet valt onder deze richtlijn.

  Download document