Richtlijnen & professionele standaarden

 

 • Beroepscode

  Onder constructie

 • Document Opleiding, Herregistratie en Opleidingsvisitatie Abortusartsen

  Wat betreft het karakter van de opleiding kan worden gesteld dat deze wordt bepaald door
  de volgende factoren:

  a) Het aanleren van technieken die op verantwoorde wijze in een poliklinische setting of in
  een kortdurende klinische setting worden toegepast.

  b) De wezenlijke samenhang tussen kennis van de technieken en vaardigheden om de cliënte
  in alle fasen van het hulpverleningsproces te kunnen begeleiden.

  c) De ethische en sociale opvattingen over de houding en positie van de hulpverlener
  tegenover de cliënte.

  De kwaliteit van het medisch handelen in de kliniek berust bij een juiste instelling van de
  arts, op kennis en training gericht op de samenhang van medisch-technische, psychosociale
  en ethische competenties.

  Er is sprake van een nog niet erkend specialisme met een eigen profiel waarbij het bijzondere
  karakter van de opleiding is gelegen in de nadruk op het beheersen van die samenhang. In
  Nederland wordt het beroep uitgeoefend binnen het kader van speciale wetgeving (de Wet
  Afbreking Zwangerschap).

  De kwaliteit van de opleiding wordt landelijk vastgesteld en bewaakt door het Nederlands
  Genootschap van Abortusartsen (NGvA) en de klinieken.

  De Commissie van Geschillen kan worden ingeschakeld bij onduidelijkheden en/of verschillen
  van inzicht tussen het NGvA en de klinieken.

  Download document

 • Functieprofiel

  Het bestuur van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen heeft in opdracht van de leden van het NGvA , mede aan de hand van de door de LAD verstrekte gegevens en in samenwerking met de leden van de Commissie Opleiding & Registratie een functieprofiel opgesteld.

  Download document

 • Info medische studenten

  Klik de link voor de info.

  Download document

 • Landelijk protocol PSA in abortusklinieken
 • Omgaan met geweld in de abortushulpverlening

  Addendum bij de richtlijn ‘Begeleiding vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen’, hoofdstuk 4.8 ‘Vermoeden van geweld

  Download document

 • Richtlijn Behandeling van vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan (momenteel in herziening)

  De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van de abortushulpverlening verbeteren door de behandeling van vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan te optimaliseren. De richtlijn beoogt op deze wijze een handvat te bieden voor een uniform zorgaanbod op het gebied van behandeling van vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan in Nederland. (2de revisie).

  Download document

 • Richtlijn Hygiëne in Abortusklinieken

  Infectiepreventie is niet alleen gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij cliënten, maar ook op het voorkomen van beroepsziekten bij de zorgverleners. Deze twee doelen van infectiepreventie bepalen steeds samen de aard van de te nemen voorzorgsmaatregelen. De richtlijn moet dus leiden tot het minimaliseren van het risico op infecties bij de cliënten die in een abortuskliniek zijn behandeld en tot een minimalisering van het risico dat de medewerkers lopen op het oplopen van een infectie tijdens het uitvoeren van het werk. Concrete getallen zijn in Nederland hierover niet
  bekend.

  Download document

 • Richtlijn Nazorg bij zwangerschapsafbreking

  Het doel van deze richtlijn is het uniformeren van de nazorg en begeleiding nadat cliënt een zwangerschapsafbreking heeft ondergaan.

  Download document

 • Richtlijn NGvA - Begeleiding bij het overwegen van een zwangerschapsafbreking

  Deze richtlijn is de revisie van de richtlijn “Begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen” van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) uit 2008. Voorafgaand aan de revisie werd een knelpuntanalyse uitgevoerd bij de stakeholders. Tijdens de revisie is de richtlijn geactualiseerd, werd nagegaan of de aanbevelingen nog steeds van toepassing zijn en waar nodig werd de richtlijn uitgebreid. Daarnaast werd de richtlijn uitgewerkt volgens de nu geldende methodologische standaarden voor richtlijnontwikkeling.

  Deze richtlijn is gericht op de begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen en zich hiervoor tot een abortuskliniek richten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen instrumentele of medicamenteuze zwangerschapsafbreking en de adviezen slaan zowel op vragen voor zwangerschapsafbrekingen in het eerste als het tweede trimester in Nederlandse abortusklinieken. Daarnaast is dit document ook informatief voor vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen in het ziekenhuis.

  Download document

 • Richtlijn NVA - Sedatie buiten de OK
 • Richtlijn NVA Sedatie buiten de OK - Bijlagen
 • Richtlijn Pijnbeleid in Abortusklinieken

  De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van de preventie en behandeling van pijn te verbeteren door een uniform beleid te formuleren voor vrouwen die een medicamenteuze of instrumentele zwangerschapsafbreking ondergaan in een abortuskliniek. In de ziekenhuizen hoort deze behandeling bij het werkterrein van de anesthesioloog en gynaecoloog, wat niet valt onder deze richtlijn.

  Download document


 • Dealing with violence in abortion care

  Addendum to the guideline Counselling women considering termination of pregnancy, in particular chapter 4.8: ‘Suspicion of violence'

  Download document

 • Function profile

 • Guideline Aftercare in Termination of Pregnancy

  This guideline is intended to safeguard uniformity in aftercare and follow-up service after a client has undergone termination of pregnancy.

  Download document

 • Guideline for the treatment of women undergoing termination of pregnancy (currently under review)

  The object of the guideline is to improve the quality of abortion care by optimizing the treatment of women undergoing termination of pregnancy. Thus, the guideline is designed to function as a directive for a uniform care offer in the treatment of women undergoing a termination of pregnancy in The Netherlands. (1st revision).

  Download document

 • Guideline Hygiene in Abortion Clinics

  Infection prevention is not only concerned with the prevention of care-related infections in patients, but also with the prevention of professional diseases in care providers. These two goals of infection prevention together determine the nature of the precautionary measures to be taken. The guideline must thus promote the minimizing of the risk of infection in clients treated in abortion clinics and the minimizing of the risk of staff contracting an infection during the performance of their duties. Concrete figures are not available in The Netherlands on these issues. Note: the Guideline Hygiene in Abortion Clinics is revised (Sept. 2018). The English version is currently being translated.

  Download document

 • Guideline NGvA - For counselling women considering termination of pregnancy (Dutch version ready)

  The object of the guideline is to improve the quality of abortion care by optimizing the counselling of women considering termination of pregnancy. The guideline is confined to the decision making process of the woman considering termination of pregnancy. Thus, the guideline is designed to function as directive for a uniform care offer in counselling women considering a termination of pregnancy in The Netherlands.

  Download document

 • Guideline NVA - Sedation and/or Analgesia outside the OR
 • Guideline Sedation and/or Analgesia outside the OR - attachments

 • Guidline Pain Control in Abortion Clinics

  Aim of this guideline is to improve the quality of the prevention and treatment of pain by drafting a uniform pain management policy for women undergoing medical or instrumental termination of pregnancy in an abortion clinic. In hospitals this treatment belongs to the professional domain of the anaesthesiologist and the gynaecologist, not covered by this guideline.

  Download document

 • Info to medical students

  Please click on the link for the info.

  Download document

 • National protocol PSA in Abortion Clinics in the Netherlands
 • Opleiding, Herregistratie en Opleidingsvisitatie Abortusartsen
 • Professional code

  Under construction