Logo NGvA met payoff.png


PRIVACY & COOKIE STATEMENT NGvA

 

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) is de beroepsvereniging die enerzijds verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de abortushulpverlening en anderzijds de belangen van de abortusartsen behartigt. Het NGvA is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die het NGvA bij aanmelding van haar leden heeft ontvangen. Daarnaast is het NGvA verwerkings-verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die het NGvA zelf, al dan niet via haar digitale kanalen (o.a. de website) verzamelt. 

 

Het NGvA is gevestigd te Postbus 14, 4200 AA te Gorinchem en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40482136.

 

Het NGvA stelt zich kort gezegd statutair ten doel om:

 • De ontwikkeling van de abortushulpverlening in de ruimste zin des woords, de bevordering en de bewaking van de kwaliteit bij de behandeling van en de zorg voor de abortuscliënte alsmede de behartiging van de sociale en economische belangen van haar leiden.

 

Het NGvA wil dit doel bereiken door:

 • Het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten op het gebied van bijeenkomsten op het gebied van abortushulpverlening en verwante onderwerpen als conceptie en seksuele gezondheid;
 • Het publiceren van het in die bijeenkomsten verhandelde, alsmede van wetenschappelijke artikelen, en in artikelen die anderszins van belang zijn voor de ontwikkeling en praktijkvoering van de abortushulpverlening;
 • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de opleiding en beroepsuitoefening van de abortusarts in de brede zin, onder meer door het organiseren en accrediteren van nascholing en het uitvoeren van visitaties;
 • Het bevorderen en bewaken van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een adequate beroepsuitoefening van de abortusarts onder meer door middel van het vertegenwoordigen van haar leden bij alle daarvoor van belang zijnde instanties, de overheid daaronder inbegrepen;
 • Het verzamelen van gegevens en het opstellen van richtlijnen betreffende de praktijkvoering;
 • Het -indien financieel mogelijk- verstrekken van subsidie aan daartoe door het bestuur geselecteerde projecten;
 • Het contacten leggen en onderhouden met gelijksoortige buitenlandse organisaties.

 

De leden van het NGvA alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat het NGvA zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. Het NGvA is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

 

In dit privacy statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

 

 

1. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

 

Persoonsgegevens

Het NGvA  ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen, bij uw aanmelding als lid van het NGvA.
 

Nieuwe leden geven online toestemming voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit doen de nieuwe leden door op het aanmeldformulier aan te geven dat men het Privacy Statement heeft gelezen en akkoord gaat met de hieronder beschreven doeleinden van gegevensverwerking. Een kopie van het aanmeldformulier wordt in het archief bewaard.
 

Daarnaast kan het NGvA persoonsgegevens van u ontvangen hebben via overeenkomsten, correspondentie en gegevens die het NGvA verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van het NGvA of via haar andere (digitale) kanalen of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een studiedag of een congres).


Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. In het kader van de aanmelding van onze leden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 

Categorieën van persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens (titel, voorletter(s); voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam (gesplitst in eigen naam en partnernaam); titel achter naam; privéadres; huisnummer; huisnummer toevoeging; postcode; woonplaats; land)
 2. Overige persoonskenmerken (geslacht; geboortedatum)
 3. Functie (naam organisatie/instelling waar aangeslotene werkzaam is; BIG nummer, werkzaam in vrij beroep, dienstverband kliniek, of overig).
 4. Communicatiegegevens (telefoonnummers (mobiel) privé en werk; email privé en werk;)
 5. Administratiegegevens ((uniek)lidmaatschapsnummer; bankgegevens (bij vacatiegelden), factuuradres.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Het NGvA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 

a.       Het voeren van een ledenadministratie door het NGvA en een administratie voor het lidmaatschap van de ESC (indien van           
          toepassing) alsmede ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van het NGvA; 

b.       Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging door het NGvA;

c.       Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangende) vertegenwoordigers in
          commissies/werkgroepen/raden/algemene vergadering van het NGvA;

d.       Om informatie omtrent (collectieve) producten en diensten van of vanuit het NGvA welke van belang kunnen zijn voor de leden,
          waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven en vacatures en relevante artikelen te zenden;

e.       Voor historische, statistische en archiefdoeleinden;

f.        Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van het NGvA of andere (digitale) kanalen.

 

Grondslagen van de gegevensverwerking

Het NGvA waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door het NGvA is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van het NGvA. Als lid en aangeslotene heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat het NGvA uw persoonsgegevens verwerkt.
  De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van ‘een overeenkomst’ die u als lid en aangeslotene bent aangegaan met het NGvA.
 • Het NGvA verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van het NGvA en derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van het NGvA, en die derden.
 • Indien het NGvA uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk toestemming.

 

Het NGvA maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.

 

 

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 

Het NGvA stuurt uw persoonsgegevens door naar de ESC als u zich daarvoor heeft opgegeven.
Het NGvA verstrekt uw persoonsgegevens aan de leverancier van e-learning modules, ten behoeve van toegangsverschaffing.
Het NGvA verstrekt uw persoonsgegevens aan NGvA-leden voor het toezenden van vacatures.

 

Indien u namens uw Vereniging zitting neemt in een werkgroep of commissie om mee te werken aan kwaliteitsprojecten en -beleid van het NGvA kan het NGvA uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk is met het oog op uw deelname delen met commissieleden en/of leden van de werkgroep. Deze organisaties kunnen zelf ook uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op uw deelname.

 

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van Het NGvA uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij denken aan het laten verzenden van nieuwsbrieven of het toesturen van de facturen. Ook ontvangt onze accountant de ledengegevens t.b.v. de boekhouding. Deze derden zijn verwerkers van het NGvA en verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van Het NGvA en voor geen enkel ander doel. Indien het NGvA verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt en het NGvA daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker.

 

 

3. BEWAARTERMIJNEN

 

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van het NGvA. Uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang het NGvA bij wet verplicht is om dit te doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens door het NGvA nog slechts bewaard voor historische, statische en archiefdoeleinden.

 

 

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Het NGvA treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

 

Binnen het NGvA  kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 

 

5. REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN WIJZIGING VAN ONS PRIVACY BELEID

 

De NGvA heeft verwerkingsovereenkomsten met organisaties en heeft hierin de jegens elkaar geldende rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de leden en de aangeslotenen.

 

In een verwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke wijze, voor welke doeleinden en op welke grondslagen partijen persoonsgegevens van de leden van verenigingen en de aangeslotenen verwerken. Verder bevat de verwerkingsovereenkomst onderlinge afspraken over het uitvoeren van rechten van betrokkenen en maatregelen die partijen nemen ter waarborging van de privacy van de leden van de wetenschappelijke vereniging .

 

Op uw verzoek kan het NGvA u een afschrift verstrekken van de verwerkingsovereenkomst(en).

 

Het NGvA kan het privacy statement aanpassen. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken.

 

6. UW RECHTEN

 

U heeft het recht om het NGvA te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • uw persoonsgegevens te beperken en /of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde

 

Indien en voor zover het NGvA uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens is evenwel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van het NGvA.

 

Opt-out procedure

U heeft het recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door het NGvA bezwaar te maken.

 

Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren.

 

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons-gegevens.

 

 

7. CONTACT

 

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact opnemen met het NGvA  via het secretariaat via 0183-745903 of per e-mail: secretariaat@ngva.net
 

 

8. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

Cookies

Het NGvA maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites en app. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Verenging toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.


Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube of vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van deren kunnen tijdelijk of permanent op u computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

 

Google Analytics

Het NGvA maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan het NGvA ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan het NGvA aanpassingen maken op haar websites, app en service.

 

Sociale media buttons

Op de websites wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de websites delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de websites of app geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de websites of app van het NGvA gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

 

Links naar andere websites

Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar het NGvA geen toezicht op houdt. Het NGvA is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.